Μέχρι 1η Μαΐου η ενημέρωση του ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία αύξησης του κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου

Σύμφωνα με την παρ. α’/ii του άρθρου 5Α της υπ’ αριθμ. 40331 Δ1.13521/13-9-2019 Υ.Α. (Β' 3520), το οποίο προσετέθη με το άρθρο πρώτο, παρ. 19, του μέρους Γ’, της υπ’ αριθμ. 113169/27.12.2023 Υ.Α. (B' 7421), η μεταβολή μισθού, η οποία προβλέπεται από νόμο ή κανονιστική πράξη ή από ΣΣΕ, υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την πραγματοποίησή της.

Κατά συνέπεια, από την έναρξη ισχύος το νέου κατώτατου μισθού, ήτοι την 1η.4.2024, η προθεσμία υποβολής της μεταβολής του μισθού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, όσων μισθωτών αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, εκπνέει την 1η.5.2024.

Με την παρούσα διευκρινίζεται ότι οι τροποποιήσεις γίνονται εντός του περιβάλλοντος ΕΡΓΑΝΗ Ι και ουδόλως η νομοθετημένη προθεσμία των 30 ημερών που αναφέρεται ανωτέρω επηρεάζεται από την έναρξη εφαρμογής του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ που έχει οριστεί για την 1.7.2024.