ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Ψηφιακή Κάρτα - Οι αλλαγές στη Μισθοδοσία από 01.01.2024 - Νέα υπουργική απόφαση 113169.2023

Οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν πλήρως τις αλλαγές που επιφέρουν το Εργάνη I & II και την ψηφιακή κάρτα, εκτιμώντας τη διαχείριση όλων των εργατικών θεμάτων και της μισθοδοσίας. Η ύλη περιλαμβάνει την τροποποίηση του συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, καθώς και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι αλλαγές στα διευθυντικά στελέχη και οι νέοι όροι για τον χαρακτηρισμό τους, ενώ δίνεται έμφαση στην ψηφιακή υποβολή διαφόρων δηλώσεων και την αναγκαιότητα συμμόρφωσης με τις νέες απαιτήσεις. Τέλος, αναλύονται οι αλλαγές στη μισθοδοσία από το 2024, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και των νέων ποσών ασφαλιστικών εισφορών.

Κλείσε θέση

50€

*Δείτε εδώ τιμές και προσφορές
Ημερομηνία

Έναρξη

Διάρκεια

5 ώρες

διδακτικές ώρες

Πρόγραμμα

Παρασκευή 24 Μαΐου 16:00 - 21:00

ημέρες & ώρες live παρακολούθησης

Πιστοποιήσεις

GlobalCert

Πιστοποίηση

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πιστοποιήσεις που παρέχονται

Διαρκή υποστήριξη εικονίδιο

Διαρκή υποστήριξη

των σπουδαστών από τους εισηγητές για επίλυση αποριών.

Άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας εικονίδιο

Άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας

αποστέλλονται θέσεις εργασίας στους σπουδαστές

Συνοπτική ύλη του σεμιναρίου

Α) Τροποποίηση του μέρους Α «Α. Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας-Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της υπ’αρ.49758/26-05-2022(Β΄2668) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 • Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ψηφιακής κάρτας
 • Ποιές επιχειρήσεις εντάσσονται υποχρεωτικά από 01/01/2024 (ΚΑΔ- και εξαιρέσεις)
 • Τι θα πρέπει να κάνουν οι εργοδότες που εντάσσονται υποχρεωτικά από 01/01/2024
 • Ενιαίος Οδηγός Εφαρμογής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας,Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας,Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας(Οδηγίες ΕΡΓΑΝΗ έκδοση 01.01.2024)
 • Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις σχετικά με τα ακόλουθα:
 • Απογραφή, Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας,Μηχανισμός Κάρτας Εργασίας,Api θέματα Διασύνδεσης, Ergani CardScanner app και Λοιπές πληροφορίες(Οδηγίες ΕΡΓΑΝΗ έκδοση 01.01.2024)
 • Πρόστιμα κυρώσεις-πότε επιβάλλονται

Β) Τροποποίηση του μέρους Β «Β. Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περι. Α΄του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2269/1920 (Α΄145)» της υπ’ αριθμ, 90972/15-11-2021 (Β΄5393) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 • Διευθυντικά στελέχη (3 κατηγορίες)
 • Εφαρμογή από 01/03/2024 νέων κριτηρίων για χαρακτηρισμό εργαζόμενου ως διευθυντικό στέλεχος
 • Πως δηλώνεται στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ η ιδιότητα του διευθυντικού στελέχους
 • Εφαρμογή χρονικών ορίων εργασίας, εφαρμογή ψηφιακού ωραρίου και κάρτας,υπερωρίες,υπερεργασία, αμοιβή σε Κυριακές-Αργίες κτλ σε διευθυντικό στέλεχος

Γ) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520)

 • Ψηφιακά υποβαλλόμενες δηλώσεις στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ από 01/03/2024(κατάργηση εντύπων Ε)
 • Ψηφιακή Αναγγελία έναρξης εργασίας συνοδευόμενη από Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας
 • Ψηφιακή Ανάρτηση Ατομικής Σύμβασης Εργασίας
 • Ψηφιακή Δήλωση μεταβολης στοιχείων εργασιακής σχέσης
 • Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου εργασίας και υπερωριακής εργασίας
 • Ψηφιακή Δήλωση Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού
 • Ψηφιακή αναγγελία λύσης/λήξης σύμβασης εργασίας(οικειοθελής αποχώρηση,οικειοθελής αποχώρηση μετά από όχληση,καταγγελία σύμβασης με-χωρίς προειδοποίηση,λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου,καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία,καταγγελία σύμβασης ορισμένου χρόνου πριν την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου χωρίς σπουδαίο λόγο,συνταξιοδότηση,οικειοθελής αποχώρηση μισθωτού λόγω συμπλήρωσης 15ετίας στον ίδιο εργοδότη,αυτοδίκαιη λύση σύμβασης υπό δοκιμή
 • Ψηφιακή δήλωση επιλογής προαναγγελτικού ή απολογιστικού συστήματος καταχώρησης αλλαγών ωραρίου,οργάνωσης χρόνου εργασίας και υπερωριών
 • Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας(υπόδειγμα, πότε υποβάλλεται,σχολιασμός)
 • Ατομική σύμβαση εργασίας(υπόδειγμα, πότε υποβάλλεται, σχολιασμός)
 • Προθεσμίες υποβολής των ανωτέρω
 • Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών(πλαφόν)
 • Ποσά ασφαλιστικών κατηγοριών επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών για έμμισθους δικηγόρους και μισθωτούς μηχανικούς(απεικόνιση στην ΑΠΔ)
 • Ασφαλιστικές εισφορές για Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών(Π.Π.Υ)
 • Άρση αναστολής άρθρου 4 της υπ’αρ.6/28.02.2012 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου(ξεπάγωμα τριετιών,πως υπολογίζουμε τις προυπηρεσίες ανα περίπτωση, παραδείγματα)
 • Συνταξιούχοι μισθωτοί(καταβολή πόρου υπέρ ΕΦΚΑ-απεικόνιση πόρου στην ΑΠΔ)

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα σεμινάρια μας με τους εξής τρόπους:

 • Σε απευθείας σύνδεση με τον εισηγητή (live webinar) με επίλυση αποριών σε πραγματικό χρόνο και δυνατότητα  παρακολούθησης μαγνητοσκοπημένων μαθημάτων που έχετε χάσει,
 • Μέσω ασύγχρονης διδασκαλίας (e-learning) για παρακολούθηση του σεμιναρίου στον δικό σας χρόνο έχοντας απεριόριστη πρόσβαση στο υλικό και στα βίντεο του σεμιναρίου.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου παρέχεται δωρεάν βεβαίωση παρακολούθησης καθώς και πιστοποίηση από την GlobalCert, αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, που θα επιβεβαιώσει τις γνώσεις σας στον τομέα της λογιστικής.

Τα μαθήματα μαγνητοσκοπούνται και παραμένουν διαθέσιμα για 12 ημέρες από την ημέρα διεξαγωγής τους για να μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όσες φορές επιθυμείτε εσείς.

Οι καθηγητές μας με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες στο χώρο της λογιστικής ως κάτοχοι λογιστικών γραφείων ή στελέχη εταιρειών και είναι πρόθυμοι να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους μαζί σας με τον δυνατότερο τρόπο και να σας μεταφέρουν τις γνώσεις τους μέσα από πρακτικά παραδείγματα.

Με την εγγραφή σας στα σεμινάρια μας σας παρέχεται απεριόριστο εκπαιδευτικό υλικό και πρόσβαση σε μηχανογραφημένα προγράμματα για παράλληλη εξάσκηση στον δικό σας χώρο και χρόνο. Τα προγράμματα μας έχουν πρακτικό χαρακτήρα, καθώς η εκπαίδευση γίνεται με χρήση πραγματικών βιβλίων, στοιχείων και παραστατικών.

Τα σεμινάρια μας μπορούν να εξοφληθούν με τους παρακάτω τρόπους:

 • Με δόσεις σταδιακά κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος έως και την ολοκλήρωσή του
 • Μετρητοίς με την έναρξη του σεμιναρίου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία και πολύ σύντομα ο υπεύθυνος σπουδών θα επικοινωνήσει μαζί σας.

info@protaxseminars.gr +30 211 1084 459
Φόρτωση...
Τρόπος παρακολούθησης:

Ιδιώτης ή Επιχείρηση:

Κλείσε δωρεάν μάθημα

Σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν το πρώτο μάθημα του σεμιναρίου, για να δείτε την ποιότητα των υπηρεσιών μας πριν επενδύσετε τον χρόνο και τα χρήματά σας

Κλείσε θέση

Τι λένε οι πελάτες μας

Ευχαριστώ θερμά την PROTAX SEMINARS για την υποστήριξη που παρέχει στους σπουδαστές της, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των παρακολουθήσεων των σεμιναρίων της αλλά και στη μετέπειτα εργασία τους.
Με σοβαρό υπόβαθρο φορολογικών γνώσεων, εργασιακή εμπειρία, άμεση υποστήριξη και σεβασμό.
Εύχομαι κάθε επαγγελματική επιτυχία!

Πρόσφατα παρακολούθησα και ολοκλήρωσα το σεμινάριο ''Μηχανογραφημένη Λογιστική ERP'' στο ProtaxSeminars. Η υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης σε τόσο προσιτές τιμές ήταν πραγματικά εντυπωσιακή! Επιπλέον, η εξυπηρέτηση ήταν άψογη, καθώς οι άνθρωποι ήταν πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν με οποιαδήποτε απορία ή αίτημα είχα.

Πριν 3 μήνες έλαβα τα σεμινάρια και πλέον μπορώ να γράψω την άποψη μου. Λοιπόν, με βοηθήσαν πολύ στην δουλειά μου, οι εισηγητές είναι επαγγελματίες και στα βασικά πλεονεκτήματα ότι λόγω εργασίας μπορούσα να τα παρακολουθήσω αργά το βράδυ online.

Ότι πιο πρακτικό μπορεί να κάνει κανείς στα πρώτα βήματα του στην λογιστική. Το προτείνω ανεπιφύλακτα!!!

Εξαιρετική δουλειά,καταρτισμένοι καθηγητες και άψογο εκπαιδευτικό υλικό!!! Συνεχίστε έτσι!!!

Δείτε επίσης

Εργατικά & Μισθοδοσία

Εργατικά & Μισθοδοσία

Διάρκεια: 45

Μηχανογραφημένη Λογιστική ERP - ΕΛΠ

Μηχανογραφημένη Λογιστική ERP - ΕΛΠ

Διάρκεια: 110